Andrej Mihevc, PhD


+386 5 700 19 16

+386 5 700 19 99

andrej.mihevc@zrc-sazu.si


Links


Fields of research:

  • speleology;
  • karst geomorphology;
  • age of caves and karst;
  • history of speleology;
  • use of karst and caves.

Nova odkritja v Veliki Ledenici v Paradani (kat. št. 742), Andrej Mihevc, Ivan Gams. 1979

Račevsko jezero med Žirovskim vrhom in Rovtami, Andrej Mihevc. 1980

Movraška in Smokavska vala ter Jama pod Krogom, Peter Habič, Rado Gospodarič, Andrej Mihevc, France Šušteršič. 1983

Lipska in Začirska pećina, dve veliki črnogorski jami, Andrej Mihevc. 1983

Nova spoznanja o Kačni jami, Andrej Mihevc. 1984

Kontaktni kras pri Kačičah in ponor Mejame, Andrej Mihevc. 1989

Poplavni svet ob Notranjski Reki, Andrej Kranjc, Andrej Mihevc. 1988

Gypsum in Tajna jama and in the cave Kubik, Andrej Mihevc. 1992

Morfološke značilnosti Matarskega podolja, Andrej Mihevc. 1994

Brezstropa jama pri Povirju, Andrej Mihevc. 1996

Nenavadni polšji sledovi iz nekaterih jam na Notranjskem in Primorskem, Andrej Mihevc. 1996

Škocjanske jame - prispevek k speleogenezi, Andrej Mihevc. 999]

Izvor in pomen kamenja pod vhodnim breznm Jame na Prevali II, Andrej Mihevc. 999]

Magnetostratigraphy and unconformities in cave sediments : case study from the Classical Karst, SW Slovenia, Pavel Bosák, Petr Pruner, Andrej Mihevc, Nadja Zupan Hajna. 2000

The small vertebrate fauna (Rodents, Insectivores, and Reptiles) of Šandalja 1A (Istria, Hrvatska) = Favna malih vretenčarjev (glodalci, žužkojedi in plazilci) Šandalje 1A (Istra, Hrvatska), Jean-Pierre Aguilar, Jean-Yves Crochet, Jacques Michaux, Andrej Mihevc, Maja Paunović. 2001

O starosti potopljenih stalaktitov v potopljeni jami pri otočku Galiola, Dalmacija, Hrvatska, Tomo Vrhovec, Andrej Mihevc, Stein-Erik Lauritzen, Joyce Lundberg. 2001

Kačna jama - fojba, Andrej Mihevc. 2001

Ion microbeam studies of speleothems in stalagmites from Slovenian Karst, Primož Pelicon, Matjaž Kavčič, Miloš Budnar, Jurij Simčič, Žiga Šmit, Andrej Mihevc, Jerome L. Duggan, F.D. McDaniel. 2002

Les chiroptères actuel et fossiles (Pléistocène supérieur d'une grotte d'altitude des Alpes de Slovénie, témoins d'une détérioration climatique = Recent and Late Pleistocene bats in a mountain cave of Slovenia: evidence of a climatic drop, Bernard Sigé, Andrej Mihevc, Jean-Pierre Aguilar. 2003

Sledovi jamskega medveda v Račiški pečini, Andrej Mihevc. 2003

Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratigraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp. = Geomorfološki razvoj Podgorskega Krasa, JZ Slovenija: prispevek k magnetostratigrafskim raziskavam profila Črnotiče II z Marifugio sp., Pavel Bosák, Andrej Mihevc, Petr Pruner. 2004

The age of karst relief in West Slovenia = Starost kraškega reliefa v zahodni Sloveniji, Andrej Mihevc. 2007

Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical karst, Slovenia : Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave = Fosilni vretenčarji in paleomagnetna posodobitev ene od zgodnjih faz razvoja jam na Klasičnem krasu, Slovenija : pliocen Črnotič II in Račiške pečine, Ivan Horáček, Andrej Mihevc, Nadja Zupan Hajna, Petr Pruner, Pavel Bosák. 2007

Biodiversity and ecology of fauna in percolating water in selected Slovenian and Romanian caves = Biodiverziteta in ekologija favne v prenikli vodi izbranih slovenskih in romunskih jam, Oana Teodora Moldovan, Tanja Pipan, Sanda Iepure, Andrej Mihevc, Janez Mulec. 2007

Nove interpretacije fluvialnih sedimentov na Krasu, Andrej Mihevc. 2007

Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia) : evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone = Jamski sedimenti iz postojnsko-planinskega jamskega sistema (Slovenija) : priča večfaznega razvoja v epifreatični coni, Nadja Zupan Hajna, Petr Pruner, Andrej Mihevc, Petr Schnabl, Pavel Bosák. 2008

Investigation of structure of various surface karst formations in limestone and dolomite bedrock with application of the electrical resistivity imaging = Proučevanje zgradbe različnih kraških oblik v apnencih in dolomitih z uporabo metode električne upornosti tal, Uroš Stepišnik, Andrej Mihevc. 2008

Keywords
karst
speleology