Skip to main content
Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna

znanstvena svetnica+386 5 700 19 37

nadja.zupan-hajna@zrc-sazu.si


Povezave


Izobrazba

Diplomirala iz geologije leta 1987, končala magistrski študij 1990 in doktorirala iz geoloških znanosti 2002; vse na Oddelku za geologijo na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njena doktorska teza z naslovom »Razmerje med avtohtono kemijsko in mehansko erozijo pri nastajanju kraških rovov« je bila posvečena raztapljanju v jamah in produkciji karbonatnih klastičnih jamskih sedimentov.

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini

 • The University of Sydney, Avstralija (11.10. - 1.11. 2010; 11.7. – 11.9. 2011; in 8.10. – 9.11. 2012): delovni obiski in skupno terensko delo na različnih kraških območjih Avstralije. 7. Frame program, Human sources, International Research Staff Exchange Scheme - IRSES; 2010-2013: Projekt HYPOCAVE – Hypogene caves morphology – comparison between Europe and Australia.
 • McMaster University, Hamilton, Kanada, 1991; štipendija Republiškega sekretariata za raziskovalno dejavnost in tehnologijo (pogodba št. A64392618/90) za 3 mesečno izpopolnjevanje, datacije sige,  pri prof. dr. D.C. Ford.

 

Zaposlitev

 • 1987-1990: mlada raziskovalka (za magisterij) na Inštitutu za raziskovanje ZRC SAZU,
 • 1991-2002: asistentka z magisterijem na Inštitutu za raziskovanje ZRC SAZU,
 • 2002-2007: znanstvena sodelavka na Inštitutu za raziskovanje ZRC SAZU,
 • 2007 (13.6.) - 2012: višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za raziskovanje ZRC SAZU,
 • 2012 (od 21.6.): znanstvena svetnica na Inštitutu za raziskovanje ZRC SAZU,
 • 1.10.2004 - 30.9.2010, dodatna zaposlitev: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, dodatna zaposlitev,
 • 1.5.2010 - 30.9.2011, dodatna zaposlitev: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, dodatna zaposlitev.

 

Članstvo v domačih oganizacijah

 • Članica Geološko društvo Slovenije; predsednica (2006-2010).
 • Članica Geomorfološko društvo Slovenije; predsednica (2003-2007).
 • Članica Mednarodne speleološke zveze - UIS, od 2009.
 • Predsednica Mednarodne speleološke zveze – UIS (od 2022).
 • Članica SINQUA od 2014; članica INQUA Stratigraphy and Geochronology komisije – SACCOM in SEQS od 2018.  
 • Članica of IUCN/WCPA Caves and Karst Group, od 2018
 • Članica ESA Science Topical Team on Planetary Caves, od 2021
 • Članica Krasoslovno društvo Anthron; tajnica (od 1994 do ukinitve).

 

Ostala članstva in uredništva

 • Področna urednica revije Acta Carsologica (od 2014),
 • Gostujoči urednik Quaternary international [Print ed.]. Oxford: Elsevier, 1989-ISSN 1040-6182 (2020)
 • 2012 - 2016: članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU,
 • 2008-2012: članica Znanstvenega sveta Inštituta za raziskovanje ZRC SAZU.

 

Področja delovanja

 • Kraški in jamski sedimenti: sestava, izvor, starost,
 • Mineralna sestava fluvialnih jamski sedimentov in nepopolno raztapljanje apnencev v kraških jamah,
 • Paleomagnetno datiranje klastičnih sedimentov in sige v sodelovanju z Inštitutom za geologijo CAS iz Prage,
 • Izvor prsti na krasu / rdeča tla (terra rossa):  netopni ostanki apnencev in nekarbonatnih kamni ter eolski vpliv,
 • Geomorfologija krasa: povezava med morfologijo, litologijo in tektoniko ter čas,
 • Interpretacija in promocija krasa za javnost (aplikativni projekti, predavanja, razstave). Primer: razstava za Postojnsko jamo EXPO Postojnska jama kras; IPA-EU projekt za regionalno sodelovanje Slovenija/Hrvaška: Življenje-Voda/ŽIVO!

 

Raziskovalna dejavnost

 • Osnovno področje njenega raziskovalnega dela je kraška geologija, kjer se ukvarja s karbonatno litologijo in preperevanjem, kraškimi sedimentacijskimi okolji, mineralogijo kraških sedimentov in njihovo starostjo ter kraško geomorfologijo. Vključena je v raziskovalni program Raziskovanje krasa in več raziskovalnih in aplikativnih projektov (na primer načrtovanje novih tras avtoceste in železniških prog) na Inštitutu. Znanstveno se ukvarja predvsem z mineraloškimi analizami klastičnih jamskih sedimentov, analizami mineralne in kristalne sestave sige v jamah in paleomagnetnimi analizami jamskih sedimentov skupaj s češkimi raziskovalci (glej Cobiss). Pridobljeni rezultati so izvirni in novi, ter so doprinesli veliko novih spoznanj o geomorfnem razvoju Klasičnega krasa. Sodeluje pri raziskovanju krasa in jam po svetu in na konferencah kot vabljena predavateljica (npr. Avstralija, Kitajska, Češka, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Indonezija, Brazilija, Kanada, Filipini in Združeni arabski emirati). 

 

Druga dejavnost

Vodenje aplikativnih projektov

 • Projekt ŽIVO! Življenje-voda! (2014 -2015); vodja slovenskega partnerja na. Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013,
 • Projekt KUP - Karst Underground Protection (2009 do 2011); vodja in koordinator slovenskega partnerja. Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013,
 • Projekt »Postojnska jama v prostoru in času« (2013-2015); razstava EXPO Postojnska jama kras za Postojnsko jamo d.o.o.,
 • Kamnine & relief, projekt Centra odličnosti FABRICA (Forum za Adaptacijo in Bogatenje Raziskovalnih rezultatov, Idej in Aplikacij)" (No. EPD 06.1.1.01/CO); nosilka mape/podpoglavja,
 • Geologija v vrtačah z arheološkimi sondami na trasi AC Divača – Kozina  (1997); naročniški projekt,
 • Trnovski gozd in Gora - I. Faza (del sektorskih študij za razglasitev Regijskega parka Trnovski gozd in Gora) (1997); koordinator naročniškega projekta,
 • Speleološke raziskave v trasi AC Petrinje - Črni kal (1997); koordinator naročniškega projekta.

 

Vodenje bilateralnih projektov

 • Nosilka več ARRS Bilateralnih projektov s Čehi (Inštitut za geologijo Češke akademije znanosti, Praga):
  • 1998-1999: Raziskovanje sedimentov na krasu, na primerih s Slovenskega klasičnega krasa;
  • 2001-2002: Razvoj krasa in jam glede na proučevanje jamskih zapolnitev, Slovenija;
  • 2003-2004: Rekonstrukcija speleogeneze in razvoja krasa s študijem jamskih zapolnitev, Slovenija;
  • 2005-2006: Paleomagnetne raziskave sedimentov na kraških področjih Slovenije; v povezavi s paleotektonskimi rekonstrukcijami;
  • 2009-2010: Kraški sedimenti: orodje za rekonstrukcijo tektonskega in geomorfnega razvoja kraških področij (na zgledih s kraških ozemelj Slovenije).
 • Nosilka ARRS Bilateralnih projektov s Kitajsko:
  • 1995-1996: z Inštitutom za geologijo Kitajske akademije znanosti, projekt 01 - 3 - 03, SLO – 3 z naslovom  Karst Enviroment Protection and Explotation of Cave Reseorces;
  • 1995-1996: z Yunnanskim geografskim inštitutom, projekt 01 - 3 - 05, SLO – 5 z naslovom A cooperative Research on Karst Phenoment’s Preservation, Protection and Large Cave System’s Exploration in Yunnan Province.

 

Pedagoška dejavnost

Predavateljica

 • Podiplomski študijski program Krasoslovje, Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU (2004-  ). 
 • Dodiplomski program Geografija kontaktnih prostorov, Modul kras: predmeta: Osnove krasoslovja (2006-2010)  in Geomorfologija krasa (2006-2010) ter Geomorfologija kraškega površja in jam (2010-2014); Fakultete za humanistične študije Koper, Univerze na Primorskem.
 • Magisterski program smer Krasoslovje, v okviru mag. programa 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju, Podiplomska šola ZRC SAZU: Geomorfologija krasa (od 2021).

 

Mentorica mladi raziskovalki

 • Mentorica mladi raziskovalki Petri Gostinčar (2010-2016) na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU.
 • Mentorica mladi raziskovalki Astrid Švara (2021-2022) na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU. 

 

Mentorstvo pri doktoratih

 • GOSTINČAR, Petra, 2016: Geomorphological characteristics of karst on contact between limestone and dolomite in Slovenia: dissertation. Nova Gorica: [P. Gostinčar], 2016. XXI, 276 p.
 • RAMSEY, Carol, 2015: Morphometry and basic ecological characteristics of dolines in unlogged temperate rainforest karst landscapes of Northern Vancouver Island, British Columbia, Canada : dissertation. Nova Gorica: [C. L. Ramsey], 2015. XXIII, 316.

 

Mentorica pri magisteriju

 • VIDMAR, Suzana. Preučevanja Krasa v osnovni šoli : predlog terenskega spoznavanja Krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih: magistrsko delo. Nova Gorica: 2011. 335 str., ilustr. COBISS.SI-ID 1916155].

 

Mentorica pri diplomah

 • MAČUS, Patricija, 2016: Naravna in kulturna dediščina jam Moravškega krasa : diplomsko delo. Koper: [P. Mačus], 2016. 94 p.
 • SOVINC, Mateja, 2016: Predlog krasoslovne učne poti skozi Ponikovski kras : diplomsko delo. Koper: [M. Sovinc], 2016. 82 p.
 • FABJANČIČ, Marinka, 2013: Geomorfološki fenomeni na krasoslovni učni poti v okolici Materije : diplomsko delo. Koper: [M. Fabjančič], 2013. 107 p.
 • VIDMAR, Peter, 2010: Geomorfologija izbranih območij pobočja Trnovskega gozda: diplomsko delo. Koper: [P. Vidmar], 2010, 88 p.
 • RACE, Barbara, 2007: Geomorfologija kraškega površja Občine Divača : diplomsko delo. Koper: [B. Race], 2008. 87 p.

 

2022: UIS priznanje za knjigo “Karst, Caves and People in organizacijo IYCK 2021 http://iyck2021.org/ in proslave Mednarodnega leta na UNESCO sedežu v Parizu (2022)
2015: UIS priznanje za organizacijo 50. obletnice Mednarodne speleološke zveze (2015)
2016: Priznanje Geografske zveze Združenih arabskih emiratov (2016; član skupine)

Članki

 • Audra, P., Bosák,P., Gázquez, F., Cailhol, D., Skála, R., Lisá, L., Jonášová, Š., Frumkin, A., Knez, M., Slabe, T., Zupan Hajna, N., Al-Farraj, A., 2017: Bat urea-derived minerals in arid environment. First identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International Journal of Speleology, 46/1, 81-92. DOI: 10.5038/1827-806X.46.1.2001
 • Zupan Hajna, N., Skála, R., Al Farraj Al Ketbi, As., Šťasný, M., Bosák, P., 2016: Palygorskite from cave sediments: case study from Wadi Haqil, United Arab Emirates. Arabian journal of geosciences, 9/17, 1-11; doi: 10.1007/s12517-016-2721-2
 • Häuselmann, P., Mihevc, A., Pruner, P., Horáček, I., Čermák, S., Hercman, H., Sahy, D., Fiebig, M., Zupan Hajna, N., Bosák, P., 2015: Snežna jama (Slovenia): interdisciplinary dating of cave sediments and implication for landscape evolution. Geomorphology, 247, 10-24; doi: 10.1016/j.geomorph.2014.12.034.
 • Al Farraj Al Ketbi, A., Slabe, T., Knez, M., Gabrovšek, F., Mulec, J., Petrič, M.,  Zupan Hajna, N., 2014: Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates. Acta carsologica, 43/1, 23-41; doi: 10.3986/ac.v43i1.579
 • Baioni, D., Murana, A., Zupan Hajna, N., 2014: Karstic morphology in northern Sinus Meridiani, Mars. Geosciences Journal, 18/ 3, 261-268, doi: 10.1007/s12303-014-0003-0.
 • Baioni, D., Zupan Hajna, N., Wezel, F.-C., 2011: Karst landforms in an interior layered deposit within the Coprates Chasma, Mars. Acta carsologica, 40/3, 473-481. 
 • Bosák, P.,  Pruner, P.,  Zupan Hajna, N., HERCMAN, Helena, Mihevc, A., WAGNER, Jan, 2010: Križna jama (SW Slovenia): Numerical- and correlated- ages from Cave Bear-bearing sediments. Acta carsologica, 39/ 3, 529-549. 
 • Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Pruner, P., Bosák, P., 2010: Palaeomagnetic research on karst sediments in Slovenia. International journal of speleology, 39/ 2, 47-60.
 • Pruner, P., Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Bosák, P., Otakar, M., Schnabl, P., Venhodová, D., 2010: Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia). Studia geophysica et geodaetica, 54/1, 27-48. 
 • Baioni, D., Zupan Hajna, N., Wezel, F.-C., 2009: Karst landforms in a Martian evaporitic dome, Acta carsologica, 38/1, 9-18. 
 • Zupan Hajna, N., Pruner, P., Mihevc, A., Schnabl, P., Bosák, P., 2008: Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone. Acta carsologica, 37/1, 63-86. 
 • Horáček, I., Mihevc, A., Zupan Hajna, N., Pruner, P., Bosák, P., 2007: Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave. Acta carsologica, 36/3, 453-468.

 

Knjige

 • Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Pruner, P., Bosák, P., 2008: Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of Karst sediments in Slovenia. Carsologica, 8, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 266 p.
 • Zupan Hajna, N., 2003: Incomplete solution : weathering of cave walls and the production, transport and deposition of carbonate fines. Carsologica, 3, Postojna: ZRC Publishing, 167 p.
 • Zupan Hajna, N., Ravbar, N., Rubinić, J., Petrič, M.(Eds.), 2015: Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, VII, 151 p.
 • Knez, M., Slabe, T., Gabrovšek, F., Kogovšek, J., Kranjc, A., Mihevc, A., Mulec, J., Otoničar, B., Perne, M., Petrič, M., Pipan, T., Prelovšek, M., Ravbar, N., Šebela, S.,  Zupan Hajna, N., Bosák, P.,  Pruner, P., Liu, H., Knez, M. (Ed.), Slabe, T. (Ed.), 2016: Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst, (Cave and karst systems of the world). Cham [etc.]: Springer, 324 p., doi: 10.1007/978-3-319-21203-6. 
 • Gabrovšek, F., Knez, M. (Ed.), Kogovšek, J., Mihevc, A., Mulec, J., Otoničar, B., Perne, M., Petrič, M. (Ed.), Pipan, T., Prelovšek, M., Slabe, T. (Ed.), Šebela, S. (Ed.), Turk, J.,  Zupan Hajna, N., 2015: The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia, (Cave and karst systems of the world). Cham [etc.]: Springer, 102 p., doi: 10.1007/978-3-319-04456-9.

 

Poglavje v knjigi

 • Zupan Hajna, N., 2015: What is karst?. V:  Zupan Hajna, N. (ur.), et al. Life and water on Karst: monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 6-14.
 • Zupan Hajna, N., Mihevc, A.,  Pruner, P., Bosák, P., 2012: The age of cave sediments in Slovenia. V: ANDRIČ, Maja (ur.). Dolgoročne spremembe okolja 1, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 89-100.
 • Zupan Hajna, N., 2012: Dinaric karst: geography and geology. V: White, W. B. (ur.), Culver, D. C. (ur.): Encyclopedia of caves. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 195-203.
 • Zupan Hajna, N., 2011: Human intervention in the karst underground through quaries : examples from Slovenia. V: Pprelovšek, M. (ur.), Zupan Hajna, N. (ur.),: Pressures and protection of the underground karst: cases from Slovenia and Croatia. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011, 93-100.
 • Zupan Hajna, N., 2010: Geology. V:  Mihevc, A. (ur.), Prelovšek, M. (ur.),  Zupan Hajna, N. (ur.). Introduction to the Dinaric Karst. Postojna: Karst Research Institute at ZRC SAZU,14-19.
 • Zupan Hajna, N., 2004: Karst in Slovenia. V: Orožen Adamič, M. (ur.). Slovenia: a geographical overview. Ljubljana: Association of the Geographical Societies of Slovenia: Založba ZRC, 39-44.

 

Ključne besede
promocija jam in krasa
nepopolno raztapljanje karbonatov v jamskem okolju
geologija krasa
geomorfologija krasa
jamski sedimenti