Blaž Kogovšek, BSc


+ 386 5 700 19 35

+ 386 5 700 19 99

blaz.kogovsek@zrc-sazu.si


Links


Field of work:

  • Water Management;
  • Municipal Wastewater Treatment;
  • Sanitary Engineering;
  • Karst Hydrogeology.

SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vlaganja v vodno infrastrukturo v Sloveniji in Avstriji = Investments into water infrastructure in Slovenia and in Austria. Gradbeni vestnik, ISSN 0017-2774, jan. 2015, letn. 64, str. 3-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 6933089

SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vodna infrastruktura v Sloveniji: Ali vemo kaj moramo vzdrževati?. V: Zbornik referatov, 25. Mišičev vodarski dan 2014, Maribor, 04. december. [Maribor: Vodnogospodarski biro, 2014], str. 24-31, ilustr. http://www.mvd20.com/LETO2014/R6.pdf. [COBISS.SI-ID 6878049]

SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vodna infrastruktura v Sloveniji : kako do ocene realnega stanja?. V: ZORN, Matija (ur.), et al. (Ne)prilagojeni, (Knjižna zbirka Naravne nesreče, ISSN 1855-8879, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 29-39, ilustr., graf. prikazi. http://giam2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/neprilagojeni-cd#v. [COBISS.SI-ID 36987437]

Education:

  • M. Sc. in Water Science and Environmental Engineering (University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering);
  • Ph. D. student of Karstology Programme (University of Nova Gorica, Graduate School).