Skip to main content
Dr. Blaž Kogovšek

asistent z doktoratom+ 386 5 700 19 35

+ 386 5 700 19 99

blaz.kogovsek@zrc-sazu.si


Povezave


Strokovna področja:

  • hidrologija,
  • upravljanje z vodami,
  • čiščenje pitnih in odpadnih voda,
  • kraška hidrogeologija.

GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž. Slovene Classical Karst : Kras plateau and the recharge area of Ljubljanica river = Klasični kras : planota Kras in kraško zalednje izvirov Ljubljanice. Folia biologica et geologica. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 63, št. 2, str. 35-60, fotogr., graf. prikazi, zvd. ISSN 1855-7996. https://ojs.sazu.si/folia_bio_geo/article/view/8026/7508, DOI: 10.3986/fbg0097. [COBISS.SI-ID 122774275]
 
ĆUK, Marina, PETRIČ, Metka, JEMCOV, Igor, MULEC, Janez, MAZEJ, Zdenka, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, RAVBAR, Nataša. Multivariate statistical analysis of hydrochemical and microbiological natural tracers as a tool for understanding karst hydrodynamics (the Unica springs, SW Slovenia). Water resources research. November 2022, vol. 58, issue 11, e2021wr031831, str. 1-20, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0043-1397. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2021WR031831, DOI: 10.1029/2021WR031831. [COBISS.SI-ID 130909443]
 
KOIT, Oliver, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, VAINU, Marko, TERASMAA, Jaanus, MARANDI, Andres. Surface water and groundwater hydraulics of lowland karst aquifers of Estonia. Journal of Hydrology. [Print ed.]. July 2022, vol. 610, str. 1-16, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0022-1694. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169422004838?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2022.127908. [COBISS.SI-ID 118667523]
 
KAUFMANN, Georg, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, GABROVŠEK, Franci. Understanding the temporal variation of flow direction in a complex karst system (Planinska Jama, Slovenia) = Razumevanje časovne spremenljivosti smeri toka v kompleksnem kraškem sistemu (Planinska jama, Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 2/3, str. 213-228, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7373/8985, DOI: 10.3986/ac.v49i2-3.7373. [COBISS.SI-ID 46222595]
 
SKOK, Sara, KOGOVŠEK, Blaž, TOMAZIN, Rok, ŠTURM, Samo (avtor, fotograf), AMBROŽIČ, Jerneja, MULEC, Janez (avtor, fotograf). Antimicrobial resistant Escherichia coli from karst waters, surfaces and bat guano in Slovenian caves = Proti protimikrobnim učinkovinam odporna Escherichia coli v kraških vodah, na površinah in v gvanu netopirjev v slovenskih jamah. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 2/3, str. 265-279, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/9103/8518, DOI: 10.3986/ac.v49i2-3.9103. [COBISS.SI-ID 46221571]
 
MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology. [Print ed.]. Aug. 2019, vol. 575, str. 874-889, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092. [COBISS.SI-ID 44973357]

SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vlaganja v vodno infrastrukturo v Sloveniji in Avstriji = Investments into water infrastructure in Slovenia and in Austria. Gradbeni vestnik, ISSN 0017-2774, jan. 2015, letn. 64, str. 3-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 6933089

SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vodna infrastruktura v Sloveniji: Ali vemo kaj moramo vzdrževati?. V: Zbornik referatov, 25. Mišičev vodarski dan 2014, Maribor, 04. december. [Maribor: Vodnogospodarski biro, 2014], str. 24-31, ilustr. http://www.mvd20.com/LETO2014/R6.pdf. [COBISS.SI-ID 6878049]

SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vodna infrastruktura v Sloveniji : kako do ocene realnega stanja?. V: ZORN, Matija (ur.), et al. (Ne)prilagojeni, (Knjižna zbirka Naravne nesreče, ISSN 1855-8879, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 29-39, ilustr., graf. prikazi. http://giam2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/neprilagojeni-cd#v. [COBISS.SI-ID 36987437]

Izobrazba:

  • univ. dipl. inž. vodarstva in komunalnega inženirstva (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo),
  • Doktorat iz Krasoslovja (Univerza v Novi Gorici).
Raziskovalna področja
Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470
Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin T220
Okoljska tehnologija, nadzor onesnaženja T270