Novi pristopi k standardnemu evolucijskemu in biogeografskemu scenariju – plitvi podzemeljski habitati

Osnovni Podatki

Opis

Plitvi podzemeljski habitati so bili proučevani z ekološkega, biološkega, evolucijskega, in biogeografskega vidika. Ugotovljene so bile izrazite razlike v količinah nutrientov in drugih okoljskih parametrih ter v vrstni sestavi favne. Na podlagi rezultatov so bili ocenjeni vplivi izbranih selekcijskih dejavnikov na razvoj specifičnih adaptacij izbranih živalskih skupin. Vse več je dokazov, da so adaptacije na podzemeljsko okolje pogojene z življenjem v afotičnem habitatu ter dodatno favorizirane zaradi medvrstne kompeticije in habitatne razdrobljenosti v podzemlju, kar je bilo v znanosti o evolucijskem razvoju podzemeljskih organizmov do nedavnega pretežno prezrto. Z zunanjim sodelavcem iz ZDA so pripravili knjigo o plitvih podzemeljskih habitatih, ki jo je izdala založba Oxford University Press.


Rezultati

Podrobneje se je proučevala biologija in ekologija v treh izbranih plitvih podzemeljskih habitatih: hipotelminorejičnem habitatu (močila), ki ga predstavlja na površju mezeča voda; MSS (milieu souterrain superficial), kot špranje gruščnatega pobočja; in epikrasu, ki je zgornji sloj v nezasičeni coni kraškega vodonosnika, tik pod plastjo prsti. Postavljene so bile nove teorije o evoluciji in biogeografiji življenja v podzemlju, kjer naj bi glavno oviro pri naseljevanju podzemeljskih habitatov predstavlja odsotnost svetlobe in ne pomanjkanje hranilnih snovi v podzemlju. Opravljene so bile terenske raziskave, laboratorijske analize ter kabinetno analiziranje pridobljenih podatkov.


Tip
Projekt

Tip projekta
bilateralni projekt

Ključne besede
MSS
epikras
kras