Raziskovanje krasa

Opis

Program Raziskovanje krasa izvajamo sodelavci Inštituta za raziskovanje krasa, ki se ponaša z več kot sedemdesetletno tradicijo razvoja krasoslovnega znanja, lego v središču Klasičnega krasa in s sedežem Mednarodne speleološke zveze. Organiziran je v t.i. trikotniku znanja, ki ga sestavljajo raziskave, inovacije in izobraževanje. Temelji na obširnem in celovitem razvoju krasoslovja kot posebne veje znanosti, v kateri se prepletajo dognanja različnih disciplin.

Člani programske skupine izvajamo temeljne multi- in interdisciplinarne raziskave kraških pojavov in procesov, ekološke študije krasa, razvijamo regionalno krasoslovje in si prizadevamo za varovanje naravne in kulturne dediščine. Ob vzporednem izvajanju mednarodnih ali domačih projektov dosegamo odlične znanstvenoraziskovalne rezultate o procesih zakrasevanja na površju in v jamah. Proučujemo razvoj kraškega površja, s poznavanjem jamskih sedimentov, epigenih, hipogenih in hidrotermalnih jam, spremljanjem aktivnih tektonskih struktur pa poglabljamo znanje o geološkem, geomorfnem in paleoklimatskem razvoju izbranih območij. S spremljanjem naravnih in umetnih sledil in z modeliranjem raziskujemo dinamiko toka vode in prenosa snovi skozi kraške vodonosnike. Selekcijske dejavnike, ki vodijo do različnih morfoloških prilagoditev organizmov, proučujemo z ekološkimi raziskavami podzemeljskih habitatov, stanje okolja in človekov vpliv pa s spremljanjem jamske klime, vitalnosti populacij in prisotnostjo onesnaževal. Opravljamo tudi aplikativne študije, pri katerih je poznavanje in razumevanje krasa izhodišče za preudarno načrtovanje življenja na krasu, rabe naravnih virov in trajnostni razvoj. Kot rezultat raziskovalnega dela je naš razvoj inovativnih rešitev pogosto mednarodno prenosljiv.

Kot predavatelji in mentorji sodelujemo na različnih visokošolskih ustanovah. Pod okriljem Univerze v Novi Gorici izvajamo doktorski študijski program Krasoslovje, ki je priznan kot Unescov študijski center. S sodelavci z Junanske univerze vodimo središče za raziskovanje krasa na Kitajskem. Že skoraj tri desetletja organiziramo Mednarodno krasoslovno šolo, največje vsakoletno srečanje krasoslovcev na svetu.

Program s strokovno in tehnično podporo predstavlja temelj infrastrukturni, dokumentacijski, založniški in prezentacijski dejavnosti Inštituta. Že skoraj sedemdeset let izdajamo osrednjo krasoslovno revijo Acta Carsologica , ki je vključena v SCI, in znanstveno knjižno zbirko Carsologica. Pod okriljem Biblioteke SAZU vodimo specializirano knjižnico s svetovno in regionalno pomembno krasoslovno literaturo, in vrhunsko opremljen Krasoslovni laboratorij, v katerem s pomočjo najsodobnejše raziskovalne opreme izvajamo geološke, biološke, mikrobiološke in kemijske raziskave. V sodelovanju z Jamarsko zvezo Slovenije vodimo Kataster jam s podatki o okoli 15.000 jamah. Smo nacionalni koordinator za evropske raziskovalne infrastrukture eLTER ESFRI, LifeWatch ERIC in EPOS ERIC. Delujemo izrazito mednarodno, podpiramo razvoj krasoslovja v številnih državah, ter ob različnih dogodkih povezujemo krasoslovce po vsem svetu.


Faze projekta

A.    Kraški pojavi in procesi 
A.1.    Proučevanje oblikovanosti in razvoja kraškega površja in jam;
A.2.    Študija razvoja kraških območij v različnih geoloških, hidroloških in podnebnih razmerah;
A.3.    Dinamika, sestava in lastnosti atmosfere v kraški vadozni coni;
A.4.    Kraški vodonosniki: hidrodinamika, prenos snovi in vplivi okoljskih sprememb;
 

B.    Kraška ekologija 
B.1.    Evolucijsko, ekološko in biogeografsko vrednotenje podzemeljskih habitatov in organizmov;
B.2.    Vloga mikrobiote pri naravnih procesih in interakcijah v krasu;
 

C.    Uporabno krasoslovje
C.1.    Urejanje in prenos znanja v prakso za načrtovanje življenja na krasu;
C.2.    Varovanje kraških pojavov, vodnih virov, biodiverzitete in podzemnih habitatov;
 

P.    Podporne aktivnosti
P.1.    Vsakoletna organizacija Mednarodne krasoslovne šole
P.2.    Redno izdajanje revije Acta Carsologica in zbirke knjig Carsologica; 
P.3.    Razvoj lastnih študijskih programov in izvajanje pedagoške dejavnosti;
P.4.    Vodenje in vzdrževanje raziskovalne infrastrukture in baze podatkov.

 

Faze programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tip
Program

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
krasoslovje
geologija krasa
geomorfologija krasa
speleologija
jamski sedimenti
jamska klima
ogljikov cikel
kraška hidrogeologija
kraška biologija
mikrobiologija
kraška ekologija
načrtovanje življenja na krasu
varovanje krasa
krasoslovno poučevanje
kraški pojavi
kraška pokrajina
poučevanje o krasu in jamah