Skip to main content
Epikarst – A Promising habitat. Copepod fauna, its diversity and ecology. A case study from Slovenia (Europe).


Avtorica: Tanja Pipan
Leto: 2005


Monografija Epikarst - a promising habitat (Epikras - obetajoči habitat) je rezultat večletnega sistematičnega proučevanja podzemeljske favne Dinarskega krasa. Predstavlja pregled vzorčenja epikraške favne ter do nedavnega skoraj popolnoma neznan segment življenja v kraškem podzemlju, favno epikrasa.

Epikras, ki je najbližje površju ležeči sloj v hidrogeološki delitvi kraškega podzemlja, je s standardnimi raziskovalnimi metodami nedostopen. V sloju epikrasa so prisotni različni mikrohabitati, ki pogojujejo veliko pestrost favne. Med najuspešnejšimi prebivalci epikrasa so majhni ceponožni raki, med katerimi je veliko endemnih vrst ter vrst, ki so specializirane na podzemeljske vode in jih v drugih habitatih ne najdemo. Knjiga prinaša nov pogled na biodiverziteto kraških podzemeljskih voda in razkriva komaj znano razsežnost pestrosti stigofavne.

Glede na to, da večina ceponožcev zaide v jame iz epikraške cone, so v delovni hipotezi izražena predvsem pričakovanja o novem odkritju, tudi še neopisanih vrst. V delu so orisane uporabljene standardne metode vzorčenja, poleg teh pa še posebne lovilne naprave, prirejene za zbiranje favne iz curkov. Podan je izbor meritev fizikalno-kemijskih parametrov (pretok, pH, elektroprevodnost, temperatura, ionska sestava) epikraške vode. S statističnimi metodami in ekološkimi indeksi so preverjeni osnovni favnistični ter ekološki podatki kopepodov v različnih habitatih (prezenca, abundanca, diverziteta, podobnost združb).

Analiza soodvisnosti posameznih vrst in ekoloških parametrov je razkrila velike medvrstne razlike in s tem visoko stopnjo ekološke diferenciacije kopepodov iz epikraškega območja. Predstavljeni so osnovni habitatni tipi, v katerih živijo ali so občasno prisotne posamezne vrste ceponožcev v jamah, ter analizirana soodvisnost favne ceponožcev s habitatnimi tipi.

Delež novoodkritih vrst ceponožcev v naših jamah je velik (skoraj tretjina od 37 najdenih vrst), zato knjiga predstavlja temeljito poglobitev dosedanjega védenja o pomenu epikraške cone za podtalno favno. Prikazani raziskovalni rezultati naj bi spodbudili podobne intenzivne raziskave epikraške favne v drugih območjih sveta.Kazalo vsebine

FOREWORD

PREFACE

INTRODUCTION

Introduction to the Epikarst

Definition of Project Goals and Research Questions/Hypotheses

Introduction to the Copepods

Copepods in Subterranean Habitats and their Adaptations

Diversity of Hypogean Fauna in the Dinaric Region and Distribution Patterns of Copepods

Survey of Researches of Copepods in Slovenia up to the Present

GEOGRAPHICAL LOCATION OF THE RESEARCH CAVES AND DESCRIPTION OF RESEARCH METHODS

Precipitation

Field Work

Laboratory Work

Physical and Chemical Analysis

Biological Analysis and Statistical Treatment

EPIKARST FAUNA FROM SIX CAVES

Composition of Epikarst Copepods in Six Karst Caves

Similarity of Copepod Communities

Spatial and Temporal Distribution of Copepods in Trickles and Pools Filled with Percolation Water

Postojnska jama

Pivka jama

Črna jama

Škocjanske jame

Dimnice

Županova jama

Canonical Correspondence Analyses (CCA)

Abundance in Different Types of Pools

Diversity of Copepod Communities

Estimating Epikarst Copepods’ Richness

PATTERNS OF EPIKARST COPEPOD BIODIVERSITY

Differences in Faunal Composition between Drips and Pools

Population Parameters

Ecosystem Structure and Dynamics of Epikarst

Conclusions

SUMMARY

REFERENCES

APPENDIX


Ključne besede
biološka raznovrstnost
ceponožci
epikras
favna
kraške jame
raziskave
Slovenija
speleobiologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR