Geomorfološke značilnosti krasa na stiku med apnencem in dolomitom v Sloveniji

(brez)
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Petra Gostinčar
 • Naslov v izvirniku

  Geomorfološke značilnosti krasa na stiku med apnencem in dolomitom v Sloveniji

 • Sodelavci

  Dr. Petra Gostinčar
 • Trajanje

  od 01. november 2010 do 30. april 2013
 • Finančni vir




Opis

Z raziskavo bodo preučevane geomorfološke značilnosti krasa na stiku med apnencem in dolomitom v Sloveniji. Karbonatne kamnine, predvsem apnenci in dolomiti, obsegajo skoraj polovico Slovenije in se ponekod menjavajo na zelo kratke razdalje. Na litološkem stiku se lahko pojavljajo specifične reliefne oblike tako imenovanega kontaktnega krasa. Kontaktni kras je v Sloveniji dobro preučen predvsem na stiku karbonatnih in nekarbonatnih kamnin, medtem ko kontakt med apnenci in dolomiti, še ni bil kompleksno obravnavan. Za ozemlje Slovenije bodo najprej opredeljene osnovne geomorfološke značilnosti stika in evidentirane značilne oblike kontaktnega krasa. Na izbranih kontaktnih območjih bodo preučene geološke, morfološke in hidrološke značilnosti stika ter geomorfni procesi, ki so tam vplivali na razvoj krasa in kraških oblik. Opredeljeni bodo tudi osnovni procesi, ki vplivajo na razvoj reliefa na stiku, saj je kras dinamični sistem, ki ga oblikujejo različni fizikalno kemični procesi. Preučevan bo tako morfološki kot kraško/speleogenetski razvoj ter čas/starost razvoja posamezne kontaktne morfološke enote.


Rezultati

Analizirana je bila digitalna vektorska geološka karta, na podlagi katere so bila določena stična območja med apnenci in dolomiti v Sloveniji. Na podlagi analize stičnih območij so bila določena vzorčna območja za nadaljnje preučevanje. Nekaj vzorčnih območij je bilo s pomočjo terenskega dela geomorfološko kartiranih.


Ključne besede
alogena voda
geomorfologija
kontaktni kras
apnenec
dolomit
karbonatne kamnine



Raziskovalna področja
Geologija, fizična geografija P005
Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510