Skip to main content
Dr. Petra Gostinčar


05/ 700 19 32

05/ 700 19 99

petra.gostincar@zrc-sazu.si


Povezave


Raziskovalna področja:

  • geografija krasa,
  • geomorfologija,
  • krasoslovje,
  • geografski informacijski sistemi.

 

Članstvo v domačih organizacijah:

  • Geomorfološko društvo Slovenije (blagajnik),
  • Jamarski klub Železničar.
Fakultetna Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009
Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2010
  • Gostinčar, P., 2009. Geomorfološke značilnosti Kočevskega Roga in Kočevske Male gore: diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 154 str.
  • Tiran, J., Kozina, J., Gostinčar, P., Pirjevec, E., 2008. Razvojni potenciali zavarovanih območij. Dela, 29, str. 177–192
  • Stepišnik, U., Černuta L., Ferk, M., Gostinčar, P., 2007. Reliktni vršaji kontaktnega krasa severozahodnega dela Matarskega podolja. Dela, 28, str. 29–42
  • Stepišnik, U., Ferk, M., Gostinčar, P., Černuta, L., Peternelj, K., Štembergar, T., Ilič, U., 2007. Alluvial fans on contact karst: an example from Matarsko podolje, Slovenia / Vršaji na kontaktnem krasu: primer iz Matarskega podolja, Slovenija. Acta carsologica, 36, 2, str. 209–215

Izobrazba: univ. dipl. geografinja, študentka doktorskega študija krasoslovja, Univerza v Novi Gorici

Raziskovalna področja
Geologija, fizična geografija P005
Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510

Ključne besede
geografija
geografski informacijski sistemi
krasoslovje
geomorfologija