Skip to main content

Javno pooblastilo za pripravo strokovnih geoloških podlag in analiz kot dela monitoringa geoloških pojavov in monitoringa stanja podzemnih voda

Opis

Izdelali smo podatkovno zbirko rezultatov sledenja toka podzemne vode na slovenskem krasu, ki je prosto dostopna na spletu v Atlasu okolja. Zbirko dopolnjujemo vsaki dve leti.

Večina aktivnosti, opredeljenih z letnimi pogodbami, je namenjena podpori ukrepov Načrta upravljanja voda. Nekatere izmed nalog, ki so bile vključene v te pogodbe, so: razširitev mreže hidrološkega monitoringa na kraške jame, pregled obsega teles podzemne vode na krasu, ocena vpliva spremembe režima podzemne vode na ekosisteme na izbranih lokacijah z ugotovljenim izginotjem človeške ribice, prostorska ocena porazdelitve nivojev podzemne vode na izbranih kraških območjih, pregled rezultatov napajanja podzemne vode modela mGROWA-SI na kraških območjih, hidrološka analiza za izboljšanje konceptualnega modela čezmejnega vodonosnika Krasa.

Izdelali smo strokovne podlage za nadgradnjo in pogostitev merilne mreže za spremljanje kemijskega stanja podzemne vode v vplivnem območju točkovnih virov onesnaženja v vodonosnikih s kraško in razpoklinsko poroznostjo v vodnih telesih Kraška Ljubljanica in Dolenjski kras.


Rezultati

PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers : tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography. [Print ed.]. May 2020, vol. 118, 8 str., ilustr. ISSN 0143-6228. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622820301582?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102191.

PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. Vzpostavitev prosto dostopne GIS zbirke rezultatov sledenj toka podzemne vode in možnosti njene uporabe = Establishment of a freely accessible GIS database containing the results of groundwater tracing and possibilities of its use. Geologija. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 63, no. 2, str. 203-220, ilustr. ISSN 0016-7789. http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1401, DOI: 10.5474/geologija.2020.017.


Tip
Projekt

Ključne besede
Kras
podatkovna zbirka
sledilni poskus
monitoring
hidrologija
hidrološki montoring
hidrološke analize
monitoring kakovosti vode
hidrološki montoring
hidrološke analize
sledilni poskus
monitoring kakovosti vode