Raziskave za opredelitev in preprečevanje obremenjevanja vodozbirnega zaledja Jelševniščice in Otovca, s posebnim ozirom na habitat črne človeške ribice

Osnovni Podatki

Opis

Projekt se osredotoča na opredelitev ukrepov, ki bi učinkovito zagotovili ustrezen habitat za življenje in razmnoževanje bele in črne podvrste človeške ribice (Proteus anguinus anguinus oz. parkelj) v zaledju dveh belokranjskih kraških izvirov, in sicer Jelševnišice in Otovskega brega. Za določitev strokovno utemeljenih, relevantnih in tarčno usmerjenih ukrepov je ključna ugotovitev stopnje in virov obremenjevanja podzemne vode s posebnim ozirom na nitrat. Ker so ukrepi in obremenitve tudi prostorsko pogojeni, sta temeljnega pomena opredelitev obsega (in hidrogeoloških karakteristih) kraških zaledij obeh izvirov. Tri partnerji bomo z aktivnostmi interdisciplinarno povezali ekološke, hidrogeološke, agronomske in okoljske raziskave.

Visoke vode na habitatu črne človeške ribice v Otovskem bregu, foto Blaž Kogovšek.

 

Projektno skupino sestavljamo:

Projekt financirajo:

 • Agencija za raziskovalno dejavnost (50 %),
 • Ministrstvo za okolje in prostor (33 %) in
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (17 %).

Faze projekta

Projekt bomo izvajali po naslednjih logičnih korakih:

 • opredelitev habitatnih zahtev, opredelitev obsega in hidrogeološka karakterizacija vodozbirnega območja (sklop aktivnosti projekta A),
 • opredelitev antropogenega obremenjevanja s povezovanjem obremenjevanja na nivo skupin virov (sklop aktivnosti projekta B)
 • opredelitev ukrepov, ki bi zagotovili ugodno stanje podzemnega habitata bele in črne podvrste človeške ribice (sklop aktivnosti projekta C).

To je hkrati zaporedje izvajanje sklopov aktivnosti projekta, saj je opredelitev hidrološkega zaledja ključna za analizo obremenjevanja, slednje pa je ključno za opredelitev ukrepanja.

V letu 2021 aktivno delujemo zlasti na sklopu aktivnosti A, sočasno vzorčevanje vode s kemijskimi in mikrobiološkimi analizami ter priprave za zvezno merjenje nitratov pa že posegajo v skop aktivnosti B.


Rezultati

V projektu se osredotočamo na izzive, ki so bili v preteklosti delno (vodozbirno območje Jelševniščice, kvaliteta vode na obeh izvirih) ali pa sploh ne naslovljeni (vodozbirno območje Otovca, poglavitni viri obremenjevanja obeh izvirov, masna bilanca dušika) in so pomembni kot podlage za ukrepanje na sistemski in praktični ravni, torej zlasti na terenu. Konkretni rezultati bodo, glede na faze projekta, naslednji:

 • A.1: študija občutljivosti človeške ribice, karta razširjenosti bele in črne človeške ribice na Z obrobju Bele krajine,
 • A.2: hidrogeološki konceptualni model zaledja Jelševniščice in Otovskega brega, hidrogeokemijski konceptualni model (izotopska in osnovna kemična sestava vode), poročila fizikalno-kemijskih analiz,
 • A.3: hidrogeološka karta padavinskega zaledja Jelševniščice in Otovskega brega z opredeljenim ožjimi in širšim vodozbirnim zaledjem,
 • B.1: seznam vrednosti naravnega ozadja ključnih parametrov s standardnimi odkloni,
 • B.2: karta rabe prostora v hidrološkem zaledju obeh izvirov z izpostavitvijo potencialnih virov obremenjevanja,
 • B.3: kvantitativen konceptualni model masne bilance dušika, delež ključnih dejavnosti v prostoru k imisijam,
 • C.1: poročilo z naborom implementiranih in potencialno implementabilnih kmetijskih in komunalnih ukrepov z analizo njihovega dejanskega in potencialnega vpliva na habitate bele in črne človeške ribice v obeh vodozbirnih območjih,
 • C.2: dokument z opredeljenim ukrepom za izboljšanje kakovosti habitata bele človeške ribice z vsemi potrebnimi podlagami za vključitev v sistem SKP, strokovne osnove za ukrepe slovenskega NUV 2021 – 2027 na področju ekosistemov, odvisnih od podzemnih vod,
 • C.3: dokument z opredeljenim ukrepom za zmanjšanje tveganj za onesnaženje habitata črne človeške ribice z vsemi potrebnimi podlagami za vključitev v sistem SKP.