Skip to main content
Astrid Švara, mag. inž. geol.


+386 5 700 19 16

+ 386 5 700 19 99

astrid.svara@zrc-sazu.si


Povezave


Strokovna področja:

 • speleologija
 • geomorfologija krasa
 • kras
 • kontaktni kras
 • kraški sedimenti
 • XRD

 

Članstvo v organizacijah:

 • Slovensko geološko društvo (predsednica)
 • Mednarodno združenje sedimentologov IAS (regionalna korespondentka)
 • Jamarsko društvo Danilo Remškar JDDR Ajdovščina (tajnica)
 • Geomorfološko društvo Slovenije (članica)
 • Slovenski nacionalni odbor Mednarodne zveze za raziskovanje kvartarja INQUA - SINQUA (članica)

Izvirni znanstveni članki:

ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan, WAGNER, Jan, ČERMÁK, Stanislav, PAWLAK, Jacek, SIERPIEŃ, Paula, KDÝR, Šimon, JUŘIČKOVÁ, Lucie, ŠVARA, Astrid. Pliocene to Holocene chronostratigraphy and palaeoenvironmental records from cave sediments : Račiška pečina section (SW Slovenia). Quaternary international. [Print ed.]. 20 Dec. 2021, vol. 605/606, str. 5-24, ilustr. ISSN 1040-6182. DOI: 10.1016/j.quaint.2021.02.035. [COBISS.SI-ID 56517123]

RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, BLATNIK, Matej, ŠVARA, Astrid. A multi-methodological approach to create improved indicators for the adequate karst water source protection. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management. July 2021, vol. 126, 14 str., ilustr. ISSN 1470-160X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X21003587, DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107693. [COBISS.SI-ID 61336323]

ROŽIČ, Boštjan, GERČAR, David, OPRČKAL, Primož, ŠVARA, Astrid, TURNŠEK, Dragica, KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, UDOVČ, Jan, KUNST, Lara, FABJAN, Teja, POPIT, Tomislav, GALE, Luka. Middle Jurassic limestone megabreccia from the southern margin of the Slovenian Basin. Swiss journal of geosciences. 2019, vol. 112, iss. 1, str. 163-180. ISSN 1661-8726. DOI: 10.1007/s00015-018-0320-9. [COBISS.SI-ID 1427806]

ROŽIČ, Boštjan, GORIČAN, Špela, ŠVARA, Astrid, ŠMUC, Andrej. The Middle Jurassic to Lower Cretaceous succession of the Ponikve klippe: the Southernmost outcrops of the Slovenian Basin in Western Slovenia. Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia. 2014, vol. 120, no. 1, str. 83-102. ISSN 0035-6883. [COBISS.SI-ID 1125214]

 

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah:

ŠVARA, Astrid, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej. Morfogeneza in sedimenti kontaktnega krasa Slavinskega ravnika - primer jamskega sistema Loza. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports : 25. posvetovanje slovenskih geologov = 25th Meeting of Slovenian Geologists. 25. posvetovanje slovenskih geologov = 25th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, october, 2021. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2021. 26, str. 137-141, ilustr. Geološki zbornik, 26. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 83368707]

ŠVARA, Astrid, ROŽIČ, Boštjan, GALE, Luka, TURNŠEK, Dragica, POPIT, Tomislav. Sedimentologija in stratigrafija srednjejurske apnčeve breče v zaporedjih Slovenskega bazena severno od Selške Sore pri Škofji Loki. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 22. posvetovanje slovenskih geologov = 22nd Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2015. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2015. Str. 190-194. Geološki zbornik, 23. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 1241950]

 

Objavljeni povzetki znanstvenih prispevkov na konferencah:

ŠVARA, Astrid, KDÝR, Šimon, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel, HORÁČEK, Ivan, ZUPAN HAJNA, Nadja. Preliminary results on the sedimentation and speleogenesis of the cave Šimčev spodmol (Slavinski ravnik corrosional plain, SW Slovenia) = Preliminarni rezultati sedimentacije in speleogeneze jame Šimčev spodmol (Slavinski ravnik, JZ Slovenija). V: ŠVARA, Astrid (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Speleology : 29th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book = Speleologija : 29. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : povzetki & vodnik : Postojna, 2022. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 129-130. ISBN 978-961-05-0649-2. [COBISS.SI-ID 113591043

ŠVARA, Astrid, MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Vodna jama v Lozi in Brezstropa jama v Lozi - primer morfogeneze na Slavinskem ravniku (JZ Slovenija). V: ANDRIČ, Maja (ur.), CAF, Nina (ur.). Program, povzetki : znanstveno srečanje Dolgoročne spremembe okolja 2021. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2021. Str. 3. https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/dso_2021_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 63563011]

Izobrazba:

 • študentka doktorskega študijskega programa Krasoslovje (Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij),
 • Mag. inž. geol. (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo).

 

Znanstveni naziv: asistentka.

Ključne besede
speleologija
geomorfologija krasa
kras
kontaktni kras
kraški sedimenti
XRD