Skip to main content
Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu [1]. Voda.
Karstology and Development Challenges on Karst. Water.


Uredili: Martin Knez, Metka Petrič, Tadej Slabe
Leto: 2011


Dobro poznavanje naravne in kulturne dediščine krasa je pogoj za smiselno načrtovanje življenja na njem. Pridobljeno temeljno znanje skušamo krasoslovci urediti tako, da je kar čimbolj uporabno tudi načrtovalcem. Vključeni smo v posamezne projekte regionalnega načrtovanja, oskrbe z vodo, gradnje prometnic, zapiranja odlagališč na krasu, zbiranja podatkov o kraških jamah in njihovega varovanja, kraške ekologije in ugotavljanja človekovega vpliva na kras. Za predstavitev svežih izsledkov širši javnosti smo oblikovali serijo Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. V prvi knjigi s podnaslovom Voda smo združili izbrane neposredno uporabne študije o kraških vodah, njihovih značilnostih, ogroženosti in varovanju. Sestavljena je iz desetih poglavij, ki jih lahko razdelimo v tri sklope. V uvodu so predstavljeni pomen, značilnosti in ranljivost kraških vodonosnikov, sledijo različni primeri ogroženosti kraških vod (prometnice, odlagališča odpadkov, vojaški objekti, poplave), na koncu pa je zbranih še nekaj smernic za varovanje kraških vodnih virov.Kazalo vsebine

 

1. Metka Petrič, Nataša Ravbar, Janja Kogovšek:  Značilnosti kraških vodonosnikov, njihova ranljivost in ogroženost / Characteristics of karst aquifers, their vulnerability and endangerment
2. Janja Kogovšek: Vloga vadozne cone v prenosu onesnaženja s površja skozi kraške vodonosnike do kraških izvirov / The role of the vadose zone in the transfer of pollution through karst aquifers to karst springs
3. Franci Gabrovšek,  Janez Turk: Temperatura vode kot naravno sledilo za ugotavljanje pretakanja podzemnih voda: Primer podzemne Pivke in Unice / Water temperature as a natural tracer of groundwater in karst: The case of the Pivka and Unica Rivers
4. Janja Kogovšek: Ogroženost kraških vodnih virov zaradi prometa v rednih razmerah / Threats to the karst water sources from traffic in normal conditions
5. Janja Kogovšek, Metka Petrič: Izlitja nevarnih snovi ogrožajo kraške vode / Spillages of hazardous substances endanger karst waters
6. Metka Petrič, Janja Kogovšek: Načrtovanje monitoringa podzemne vode v vplivnem območju odlagališč odpadkov na krasu na podlagi rezultatov sledilnih poskusov / Planning of groundwater monitoring in the impact areas of landfills in karst based on the results of tracer tests
7. Mojca Bole, Samar Al Sayegh-Petkovšek, Polonca Druks Gajšek, Janja Kogovšek, Metka Petrič, Boštjan Pokorny: Ocena vpliva vojaškega vadišča Poček na kraške vode / Assessment of impact of the Poček military training area on karst waters.
8. Metka Petrič, Janja Kogovšek, Nataša Ravbar: Prilagajanje slovenske zakonodaje posebnim značilnostim kraških vodonosnikov / Adjustment of the Slovene legislation to the special characteristics of karst aquifers.
9. Nataša Ravbar: Alternativna metoda za zaščito kraških vodnih virov / An alternative method for the protection of karst water sources
10. Gregor Kovačič, Nataša Ravbar: Prilagoditve poplavam na krasu / Adapting to flooding on karst


Še ...

Dragica Jaksetič: Nasveti za trajnostno življenje na krasu; Delo, Znanost (10.5.2012)Redna cena
38,00 €

Spletna cena
34,20 €


Ključne besede
hidrogeologija
Kras
kras (geologija)
krasoslovje
kraške vode
kraški vodonosniki
monitoring
onesnaževanje
onesnaževanje voda
podtalnica
podzemne vode
Slovenija
vodni viri
vodonosniki
zakonodaja
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR