Skip to main content
Palaeomagnetism and Magnetostratigraphy of Karst Sediments in Slovenia


Avtorji: Pavel Bosák, Nadja Zupan Hajna, Andrej Mihevc, Petr Pruner
Leto: 2008


Namen knjige je predstaviti rezultate 10 let trajajočih slovensko-čeških raziskav, ko smo predvsem z različnimi paleomagnetnimi metodami intenzivno raziskovali kraške površinske in jamske sedimente v različnih geografskih in geoloških območjih Slovenije. Paleomagnetne raziskave sedimentov so prinesle presenetljive rezultate glede starosti sedimentov v jamah in na površju in s tem tudi prve podrobne informacije o starosti jam in posredno tudi našega krasa. Pri vzorčevanju sedimentov za paleomagnetne analize smo v nekaterih primerih našli fosilne ostanke favne, njihova najdba je zelo pomembna ker, smo tako lahko rezultate paleomagnetnih in magnetostratigrafskih analiz postavili v točno določen čas.

V uvodnem delu je izpostavljen problem datacij jamskih sedimentov in njihov pomen za poznavanje razvoja jam in krasa. Sledi poglavje s predstavitvijo kraških območij v Sloveniji, predvsem tistih, kjer so potekala vzorčevanja sedimentov. Nato sledi podrobna predstavitev osnov paleomagnetne metode in magnetostratigrafije, predvsem pa način vzorčevanja sipkih sedimentov in sige. V sigi je magnetni zapis zelo šibak, ker je v njej prisotno zelo malo železa, zato je bilo potrebno v laboratoriju prilagoditi naprave za merjenje šibkih magnetizacij.

Sledi obsežen del s predstavitvijo 21 lokacij, 19 v Sloveniji in dve preko meje na Krasu v Italiji, kjer so bili s paleomagnetnimi metodami analizirani različni sedimenti. Vsaka lokacija je postavljena v prostor, opisane so njene geološke, krasoslovne in speleološke značilnosti. Sledi natančen opis preiskovanega sedimentnega profila, tako litološke kot mineraloške sestave pridobljene z različnimi preiskovalnimi metodami. Za vsak profil so podani tudi paleomagnetni rezultati z magnetostratigrafskimi in paleomagnetnimi lastnostmi. V primerih, ko so bili najdeni fosili, so tudi paleontološko opredeljeni. Opisom rezultatov sledi tudi interpretacija in razprava o starosti sedimentov.

Pomemben del razprave se ukvarja s pomenom opravljenih raziskav za razvoj datacijske metode. Paleomagnetna datacijska metoda je samo primerjalna, to pomeni, da za določitev absolutne starosti sedimentov potrebujemo še podatke pridobljene z drugimi metodami, ki jih primerjamo med sabo in tako dobimo čas sedimentacije. Opisane so težave, ki jih moramo pričakovati ob analizah sedimentov v kraških jamah zaradi njihove specifičnosti, opisane pa so tudi tehnične rešitve problemov. Podan je tudi pregled dobljenih datacij in njihov pomen za poznavanje razvoja jam in krasa v Sloveniji, za razvoj površja in tudi za opredelitev časa znanih tektonskih dogajanj.

Knjiga bo zanimiva za znanstvenike in strokovnjake, ki se ukvarjajo s krasoslovjem, speleologe, kvartarologe, paleontologe, geomorfologe in geofizike, ki se ukvarjajo z razvojem paleomagnetne datacijske metode in magnetostratigrafijo. Knjiga prinaša nova spoznanja z vseh omenjenih področij raziskav, pomembnih tako za Slovenijo (poznavanje njene geološke zgodovine, razvoja površja in starosti krasa) kot tudi za mednarodni znanstveni prostor in ima s svojimi konkretnimi rezultati velik pomen za razvoj znanosti v krasoslovju, geologiji, geofiziki in tektoniki.

Sodelovanje med Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne (Slovenija) in Inštitutom za geologijo Češke akademije znanosti iz Prage in njunih raziskovalcev sloni na Sporazumu o znanstvenem sodelovanju med obema Inštitutoma. Sporazum je bil podpisan septembra leta 1997 pred začetkom prvih vzorčevanj za paleomagnetne raziskave kraških sedimentov, pred začetkom bilateralnih stikov, sodelovanja, projektov in štipendij.Kazalo vsebine

Foreword

Preface

Acknowledgement

List of Abbreviations

INTRODUCTIONS

REVIEW OF THE PROBLEM

TERMINOLOGY

GENERAL CHARACTERISTICS OF CAVE/KARST FILL

GEOGRAPHY, GEOLOGY AND KARST IN SLOVENIA

GEOGRAPHY

GEOLOGY

KARST

PALEOMAGNETIC METHODS AND MAGNETOSTRATIGRAPHY

PALEOMAGNETISM OF KARST SEDIMENTS

Historical Review

The History of Palaeomagnetic Research of Karst Sediments in Slovenia

FIELD PROCEDURES

LABORATORY PROCEDURES

PROCESSING

OTHER METHODS

MINERALOGICAL ANALYSES

X-ray Analysis

Thermal Analysis

EDAX Analysis

Heavy Mineral Analysis

TH/U DATING

PALAEONTOLOGY

Mammalian Stratigraphy

Palynology

THE STUDY SITES

KARST AREAS IN SLOVENIA

Geology and Geomorphology of The Dinarski Kras

Kras

Nabrežinski kras

Divaški kras

Karst of Matarsko Podolje

Podgorski kras

Karst of Notranjska

Postojnski Kras

Slavenski Ravnik

Karst of Križna jama

Dolenjski Kras

Geology and Geomorphology of Alpine and Isolated Karsts

Julian Alps

Kamnik-savinja Alps

Ponikovski kras

Velenje Basin

SITES

Črnotiče Quarry

Briščiki

Kozina Profile

Divača Profile

Jama pod Kalom

Grofova jama

Divaška jama

Trhlovca

Račiška Pečina

Pečina v Borštu

Križna jama

Planinska jama

Postojnska jama

Zguba jama

Markov Spodmol

Hrastje

Jama pod Babjim zobom

Spodmol nad Planino Jezero

Snežna jama

Tajna jama

Velenje

DISCUSSION

METHODS

INTERPRETATION OF THE MAGNETOSTRATIGRAPHIC RESULTS

INTERPRETATION OF THE MINERALOGICAL RESULTS

SEDIMENTOLOGICAL INTERPRETATIONS

DATING CAVE FILL

PALAEOGEOGRAPHIC BACKGROUND

DISCUSSION OF THE AGE INTERPRETATIONS

CONCLUSIONS

REFERENCES


Ključne besede
jamski sedimenti
Kras
kras (geologija)
kraške jame
paleomagnetne raziskave
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR