Skip to main content
Dr. Janja Kogovšek


05/ 700 19 04

05/ 700 19 03

05/ 700 19 99

kogovsek@zrc-sazu.siPodročja delovanja:

 • hidrokemija - hydrochemistry
 • sledenje voda - water tracing
 • pretakanje vode in prenos snovi skozi vadozno cono krasa – percolation and transfer of substances through karst vadose zone

 

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • SZGG - Slovensko združenje za geofiziko in geodezijo
 • Slovenski komite za hidrološke raziskave (IHP UNESCO)
 • Association of Tracer Hydrology – ATH
 • Krasoslovno društvo Anthron

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini:

 • Bilateralni projekti in izmenjave s Hrvaško, Kitajsko, Iranom, Turčijo, Srbijo, Švico, Francijo, Češko in Nemčijo.

 

 • KOGOVŠEK, Janja. Naravno čiščenje sanitarnih odplak pri vertikalnem prenikanju v Pivki jami = Natural purifications of sanitary sewage during the vertical percolation in Pivka jama. Acta carsol., 1987, 16, str. 121-139, ilustr. [COBISS.SI-ID 5554733]
 • KOGOVŠEK, Janja. Nova spoznanja o podzemnem pretakanju vode v severnem delu Javornikov (Visoki kras) = New knowledge about the underground water drainage in the Northern part of Javorniki Mountains (High Karst). Acta carsol., 1999, letn. 28, št. 1, str. 161-200, ilustr. [COBISS.SI-ID 12864557]
 • KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej. Pollution by surface water: The Reka River. V: DREW, David (ur.), HÖTZL, Heinz (ur.). Karst hydrogeology and human activities : impacts, consequences and implications, (International contributions to hydrogeology, 20). paper edition. Rotterdam: Balkema, 1999, str. 148-153, ilustr. [COBISS.SI-ID 11413549]
 • KOGOVŠEK, Janja, ŠEBELA, Stanka. Water tracing through the vadose zone above Postojnska Jama, Slovenia. Environ. geol. (Berl.). [Tiskana izd.], maj 2004, letn. 45, št. 7, str. 992-1001, ilustr. [COBISS.SI-ID 22367789
 • DOCTOR, Daniel H., ALEXANDER, E. C., PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, URBANC, Janko, LOJEN, Sonja, STICHLER, Wilibald. Quantification of Karst aquifer discharge components during storm events through end-member mixing analysis using natural chemistry and stable isotopesas tracers. Hydrogeol. j., 2006, vol. 14, str. 1171-1191. [COBISS.SI-ID 20039207]
 • KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Tracer tests as a tool for planning the monitoring of negative impacts of the Mozelj landfill (SE Slovenia) on karst waters = Sledilni poskusi kot orodje za načrtovanje monitoringa negativnih vplivov odlagališča odpadkov Mozelj (JV Slovenija) na kraške vode. Acta carsol., 2010, letn. 39, št. 2, str. 301-311, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31724845]
 • KOGOVŠEK, Janja. Characteristics of percolation through the karst vadose zone, (Carsologica, 10). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2010. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-254-225-2. [COBISS.SI-ID 252839680]
Raziskovanje krasa (raziskovalni program • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Meritve in analiza izbranih klimatskih parametrov v kraških jamah: Primer sistema Postojnskih jam (aplikativni raziskovalni projekt • 01. maj 2009 - 30. april 2012)
Center odličnosti FABRICA (center odličnosti • 01. januar 2005 - 31. december 2007)

 

 

Izobrazba: magistra kemije, doktorica krasoslovja

Znanstveni naziv: samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki