Skip to main content
Prof. dr. Tadej Slabe

znanstveni svetnik

predstojnik inštituta

profesor krasoslovja+386 5 700 19 02

+386 5 700 19 99

tadej.slabe@zrc-sazu.si


Povezave


Raziskovalna dejavnost

Proučuje skalni relief kraških pojavov, ki je pomembna sled oblikovanja in razvoja krasa. Kamninske značilnosti površinskih kraških pojavov in jam povezuje z njihovo oblikovanostjo ter skalnim reliefom in razvojnimi razmerami ter regionalnimi posebnostmi v nove razvojne modele. Ti so eden uvodnih raziskovalnih stikov s kraškimi pojavi in pokrajinami. Razvija laboratorijsko modeliranje razvoja skalnega reliefa kraških pojavov.

Proučuje tudi kitajski, avstralski, iranski, japonski, vietnamski, hrvaški, kubanski, altajski, brazilski, iranski in francoski kras ter kras Združenih arabskih emiratov.

Trudi se razvijati celostno krasoslovje, torej vsa najbolj pomembna področja raziskav trirazsežne kraške pokrajine.

Je avtor knjig Cave Rocky Relief (1995) in Jamske skalne oblike (2014) ter so-pobudnik, sourednik in soavtor knjig Kraški pojavi, odkriti med gradnjo slovenskih avtocest (2007),  Karst rock features, Karren sculpturing (2009) ter South China Karst 1 (1998) in South China Karst 2 (2011), nove zbirke Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu (2012, 2013), The Beka-Ocizla Cave System (2015), Cave Exploration in Slovenia (2016) in še 15 poglavij v 13 drugih knjigah ter enciklopedijah.

Je pobudnik in so-ustanovitelj prvega in edinega študija krasoslovja v mednarodnih razmerah. Razvija in uči več krasoslovnih predmetov na visokošolskem in doktorskem študiju (osnove krasoslovja, kraška geomorfologija in speleologija, razvojni izzivi na krasu).

Tvorno sodeluje pri vsebinskem in organizacijskem razvoju mednarodnega krasoslovja, kot predstojnik Inštituta je so-organizator in podpisnik pogodb o mednarodnem sodelovanju z raziskovalnimi in študijskimi ustanovami v Evropi, na Kitajskem, bližnjem vzhodu, Braziliji, Rusiji, Združenih državah Amerike in Afriki.

Je so-pobudnik in so-ustanovitelj Mednarodnega središča za raziskovanje krasa Junanske univerze in Krasoslovnega laboratorija (Yunnan International Karst Environmental Laboratory).

Je pobudnik in soustanovitelj Mednarodne krasoslovne akademije.

Sodeluje v mednarodnih projektih. 

Vodi in sodeluje pri neposredno uporabnih študijah.

Karstology in the Classical Karst (2020)

 

Druga dejavnost                       

Predstojnik Inštituta (od 1995).

Nosilec osrednjega krasoslovnega programa Raziskovanje krasa (od 1999).

Član prireditvenega odbora Mednarodne krasoslovne šole Klasični kras.

So-vodja izvršnega in znanstveno-svetovalnega odbora Mednarodnega središča za raziskovanje krasa Junanske univerze in Krasoslovnega laboratorija (Yunnan International Karst Environmental Laboratory).

Član Znanstvenega sveta Mednarodnega Raziskovalnega središča za kras pod pokroviteljstvom Unesca, Guilin, Kitajska.

Član Mednarodne krasoslovne akademije ter usklajevalec njenega dela.

Pedagoško delo:

  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper,
  • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, Nova Gorica,
  • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, Nova Gorica,
  • Visoka poslovna šola ERUDIO, Visoka šola za trajnostni turizem, Ljubljana.

 

Neposredno uporabni projekti:

  • krasoslovno načrtovanje in spremljava gradnje prometnic na krasu,
  • razvoj kraških pojavov za turizem.  

 

Članstvo v uredniških odborih in združenjih:

  • Acta carsologica, Slovenija,
  • Karst Development, University of West Hungary, Szombathely, Madžarska,
  • Tourism and Karst Areas, Brazilija,
  • je član Krasoslovne komisije Mednarodne geografske zveze IGU (International Geographical Union - Karst Commission) in Komisije za hidrogeologijo in speleogenezo Mednarodne speleološke zveze (International Union of Speleologists - Commission on karst, hydrogeology and speleogenesis).

 

Nagrada Združenja ameriških krasoslovcev Karst Waters Institute (ZDA, za prispevek k mednarodnemu krasoslovju)
Friendship with Yunnan Award (kitajska nagrada za raziskovalno delo na Kitajskem in povezovanje krasoslovcev)
Priznanje Geografske zveze Združenih arabskih emiratov (za prispevek k mednarodnemu krasoslovju)

Znanstveni članki iz zadnjega obdobja

KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci (Sicily, Italy) = Škraplje nad Custonacijem (Sicilija, Italija). Acta carsologica, ISSN 0583-6050. [Tiskana izd.], 2019, letn. 48, št. 1, str. 43-58, ilustr. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7029/6847, doi: 10.3986/ac.v48i1.7029. [COBISS.SI-ID 44403245]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan) = Litologija, skalni relief in zakrasevane [!] otoka Minamidaito (Japonska). Acta carsologica, ISSN 0583-6050. [Tiskana izd.], 2017, letn. 46, št. 1, str. 47-62, ilustr. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/2022/4745, doi: 10.3986/ac.v46i1.2022. [COBISS.SI-ID 41879085]

URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko, LAURITZEN, Stein-Erik, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, OPPATA, Yasuyuki. Karstification processes of Minamidaito Island, in Japan's Nansei Islands. Chikei, ISSN 0389-1755, 2017, 38, [iss.] 2, str. 107-128, ilustr. [COBISS.SI-ID 41879341]
AUDRA, Philippe, BOSÁK, Pavel, GÁZQUEZ, Fernando, CAILHOL, Didier, SKÁLA, Roman, LISÁ, Lenka, JONÁŠOVÁ, Šárka, FRUMKIN, Amos, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma. Bat urea-derived minerals in arid environment : first identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International journal of speleology, ISSN 0392-6672, Jan. 2017, [Vol.] 46, [iss.] 1, str. 81-92, ilustr. http://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol46/iss1/9/, http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2001&context=ijs, doi: 10.5038/1827-806X.46.1.2001. [COBISS.SI-ID 41188397]
 

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving karst environments and karst caves : karst dynamics, environments, usage and restauration : towards an international karst preservation system, (Zeitschrift für Geomorphologie, ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798, Supplementband, N. F., vol. 60, suppl. issue 2). [S. l.]: Borntraeger Science Publishers, 2016, str. 293-318. https://www.schweizerbart. de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning_in_the_karst_of_Slovenia, doi: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309. [COBISS.SI-ID 40073261]

MIHEVC, Andrej (avtor, fotograf), GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero, ISSN 0366-0176, Jan.-Mar. 2016, vol. 127, iss. 1, str. 79-97, ilustr. http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf. [COBISS.SI-ID 39886637]

GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Felo Pérez Mogote (Viñales, Pinar del Río, Cuba) : typical shaping of rock surface below dense tropical vegetation = Mogota Felo Pérez (Viñales, Pinar del Río, Kuba) : tipično oblikovanje kamnitega površja pod gostim tropskim rastjem. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2015, letn. 44, št. 1, str. 47-57, ilustr. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/680/2028, doi: 10.3986/ac.v44i1.680. [COBISS.SI-ID 38635821]

AL FARRAJ AL KETBI, Asma, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates = Kras v Ras Al-Khaimahu, severni del Združenih Arabskih Emiratov. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2014, letn. 43, št. 1, str. 23-41, ilustr. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/579/702, doi: 10.3986/ac.v43i1.579. [COBISS.SI-ID 37575469]

KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, ISSN 1866-6280, 2012, vol. 67, iss. 1, str. 273-283, ilustr. http://www.springerlink.com/content/4642p108l3xv8351/, doi: 10.1007/s12665-011-1506-x. [COBISS.SI-ID 34280749]

KNEZ, Martin (avtor, fotograf), LIU, Hong, SLABE, Tadej (avtor, fotograf). Major stone forest, litomorphogenesis and development of typical shilin (Yunnan, China) = Osrednji kamniti gozd; kamnina, skalni relief in razvoj značilnega šilina (Junan, Kitajska) : photo M. Knez, T. Slabe. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2012, letn. 41, št. 2/3, str. 205-218, ilustr. [COBISS.SI-ID 35117101]

DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary study for the adaptation of the "Heaven's Cave" for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam) = Predhodna študija za turistično ureditev Nebeške jame (Narodni park Phong Nha-Ke Bang, Vietnam). Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2012, letn. 41, št. 1, str. 115-127, ilustr. [COBISS.SI-ID 34581805]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PANISSET TRAVASSOS, Luiz Eduardo. Karren on laminar calcarenitic rock of Lagoa Santa (Minas Gerais, Brazil) = Škraplje na laminarnem kalkarenitu Lagoe Sante (Minas Gerais, Brazilija). Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2011, letn. 40, št. 2, str. 357-367, ilustr. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/402/Knez-et-al.pdf. [COBISS.SI-ID 33244973]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karren of Mushroom Mountain (Junzi Shan) in the Eastern Yunnan Ridge, Yunnan, China : karstological and tourist attraction. Acta geologica sinica, ISSN 1000-9515, 2010, vol. 84, issue 2, str. 424-431, ilustr. [COBISS.SI-ID 31325741]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. The largest karst caves discovered in a tunnel during motorway construction in Slovenia's Classical Karst (Kras). Environmental geology, ISSN 0943-0105. [Tiskana izd.], 2008, letn. 54, št. 4, str. 711-718, ilustr., doi: 10.1007/s00254-007-0840-5. [COBISS.SI-ID 27997485]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin : the formation of stone forests in various rock types (Lunan, Yunnan, China). Acta geologica sinica, ISSN 1000-9515, 2007, vol. 81, no. 1, str. 148-157, ilustr. [COBISS.SI-ID 26516269]

 

Poglavja v knjigah

KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Stripped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China). V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems, (Environmental Earth Sciences, ISSN 1866-6280, vol. 1). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2015, str. 589-597, ilustr. [COBISS.SI-ID 37757229]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013, vol. 6, str. 139-156, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-374739-6.00124-X, doi: 10.1016/978-0-12-374739-6.00124-X. [COBISS.SI-ID 35476781]

SLABE, Tadej. Karstic rock relief as a trace of land use, cases in classical karst (Kras). V: URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social conditions and their impacts on the geoecology : transhumance regions of Romania and Slovenia : Grant-in Aid for Scientific Research (B), 2003-2005. Tokyo: Department of Geography, Hosei University, 2006, str. 104-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 25403693]

SLABE, Tadej. Skalni relief kot odsev razvoja površja kraškega vodonosnika = Rocky relief as a reflection of the development of the surface of the karstic aquifer. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 44-56, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 24609581]  

PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej. Geomorfologija in skalne oblike, Geomorfologija, Kraške skalne oblike Udin boršta. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory, Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005, str. 25-35, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24570669]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction, (Springer-Praxis books in geophysical sciences). Berlin [etc.]: Springer: Praxis, cop. 2005, str. 283-288, ilustr. [COBISS.SI-ID 23421741]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Highways on karst. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004, str. 419-420, ilustr. [COBISS.SI-ID 21899565]

MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Morphology of caves. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004, str. 521-524, ilustr. [COBISS.SI-ID 21899309]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithologic and morphological properties and rock relief of the Lunan stone forest. V: GABROVŠEK, Franci (ur.). Evolution of karst: from prekarst to cessation, (Carsologica, [1]). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2002, str. 259-266, ilustr. [COBISS.SI-ID 19979821]

KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Typical karst area - Skocjanske jame, Slovenia. V: DAOXIAN, Yuan (ur.), ZAIHUA, Liu (ur.). Global karst correlation : UNESCO/IUGS Project 299 : Geology, climate, hydrology and karst formation (1990-1994) : final report. Beijing [etc.]: Science Press [etc.], 1998, str. 209-227, ilustr. [COBISS.SI-ID 8707117]

CHUXING, Huang, KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. The Lunan stone forests. V: CHEN, Xiaoping, et al. South China karst I, (Zbirka ZRC, 19). Ljubljana: Založba ZRC, 1998, str. 18-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 9790253]

SLABE, Tadej. Rock relief of pillars in the Lunan stone forests. V: CHEN, Xiaoping, et al. South China karst I, (Zbirka ZRC, 19). Ljubljana: Založba ZRC, 1998, str. 51-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 9778989]

KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej. Jiuxiang. V: CHEN, Xiaoping, et al. South China karst I, (Zbirka ZRC, 19). Ljubljana: Založba ZRC, 1998, str. 113-121, ilustr. [COBISS.SI-ID 9783597]

                   

Knjige: idejna zasnova, avtorstvo in uredništvo

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. ISBN 978-3-319-21203-6. ISBN 978-3-319-21202-9. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, doi: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia, (Cave and karst systems of the world). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. ISBN 978-3-319-04455-2. ISBN 978-3-319-04456-9, doi: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]

CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-254-340-2. [COBISS.SI-ID 259195648]

KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water, (Carsologica, 13). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-254-334-1. [COBISS.SI-ID 258948608]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - the formation of stone forests in various rock. V: KNEZ, Martin (ur.), LIU, Hong (ur.), SLABE, Tadej (ur.). South China karst II, (Carsologica, 12). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011, str. 35-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 32448813]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. V: GINÉS, Ángel (ur.), et al. Karst rock features : karren sculpturing, (Carsologica, 9). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2009, str. 439-452, ilustr. [COBISS.SI-ID 30962477]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanja avtocest prek slovenskega krasa. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest, (Carsologica, 7). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, str. 9-22, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 27570477]

SLABE, Tadej. Rock relief of pillars in the Lunan stone forests. V: CHEN, Xiaoping, et al. South China karst I, (Zbirka ZRC, 19). Ljubljana: Založba ZRC, 1998, str. 51-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 9778989]

SLABE, Tadej. Cave rocky relief and its speleogenetical significance, (Zbirka ZRC, 10). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1995. 128 str., ilustr. ISBN 961-6182-03-X. [COBISS.SI-ID 55617792]

BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID17912067]

Raziskovanje krasa (research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Ključne besede
krasoslovno poučevanje
razvojni izzivi na krasu
proučevanje kraškega površja in jam
krasoslovje in njegov razvoj