Skip to main content

Projekt SMART KARST: Mednarodna krasoslovna šola "Sonaravno upravljanje naravnih virov na krasu"

Osnovni Podatki

Opis

Tip projekta: Marie Curie, 6. Okvirni program EU

V času trajanja projekta smo izvedli pet dogodkov, v katerih smo še izpostavili izobraževalni del že uveljavljenega srečanja krasoslovcev, poseben poudarek pa dali interdisciplinarnemu značaju znanosti o krasu ter prepletanju med teorijo in praktičnimi rešitvami. Osrednje teme so bile: Sonaravno gospodarjenje z naravnimi in okoljskimi viri na krasu, Čas na krasu, Gospodarjenje s čezmejnimi kraškimi vodonosnik, Kraški sedimenti in Jamska klima. Z uvodnimi predavanji so jih na vsaki šoli najprej predstavili štirje mednarodno priznani strokovnjaki, dopolnili pa so jih ostali udeleženci s skupno 123 krajšimi predavanji in 235 posterji. Strokovne ekskurzije smo pripravljali sodelavci Inštituta in skupno izvedli 10 poldnevnih in 7 celodnevnih ekskurzij. Na vseh petih dogodkih smo našteli 592 udeležencev iz 44 držav z vseh celin. Podelili smo skupno 232 štipendij Marie Curie za 150 mladih raziskovalcev iz 34 držav, pri čemer jih je 51 prejelo štipendijo več kot enkrat.

 


Rezultati

V zaključnem letu projekta SMART KARST smo izvedli še zadnjega od načrtovanih dogodkov, in sicer 17. mednarodno krasoslovno šolo, v kateri je bila vodilna tema jamska klima. Od 128 udeležencev iz 31 držav je bilo 46 prejemnikov štipendije Marie Curie, ki omogoča kritje potnih stroškov in stroškov bivanja na šoli. Povabili smo 4 mednarodno priznane predavatelje, ki so v uvodnih predavanjih predstavili vodilno temo z različnih vidikov. Osrednji del šole pa so bile tudi letos terenske ekskurzije, na katerih je bila obravnavana problematika predstavljena tudi s praktičnimi primeri. Pripravili in oddali smo zaključna poročila projekta.