Skip to main content

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za drugi tir železniške proge Divača–Koper (odsek Črni Kal–Koper)

Opis

Ni opisa.


Rezultati

Skladno z dogovorjenimi aktivnostmi na projektu je bilo izdelano končno sintezno poročilo za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za drugi tir železniške proge Divača–Koper (odsek Črni Kal–Koper). V okviru II. faze raziskav so sodelavci opravili krasoslovno spremljavo izbranih vrtin, kjer so glede na predhodne raziskave I. faze predvideli možne kraške pojave manjših dimenzij. Kot je bilo ugotovljeno že v raziskavah 1. faze in so vrtine potrdile, je raziskovano ozemlje v celoti zgrajeno iz eocenskega fliša, ki ga sestavlja zaporedje tanko plastovitih nekarbonatnih klastičnih kamnin s posameznimi paketi srednje debelo in debelo plastovitih siliciklastičnih in karbonatno–siliciklastičnih plasti peščenjakov ter tanjših laporjev in lapornatih peščenjakov. Podobno kot pri predhodnih raziskavah, so tudi podatki iz vrtin potrdili, da vsebujejo nekateri flišni peščenjaki relativno veliko vsebnost karbonatov (tudi do 25%), ki se pojavljajo v glavnem kot vezivo v sicer nekarbonatnih peščenjakih. Čistih karbonatnih plasti vrtine niso razkrile. Kljub prisotnosti karbonatnih mineralov v peščenjakih in laporjih, flišne kamnine na raziskovanem območju niso zakrasele.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
Kras
gradnja
železnica
železnica Divača-Trst
železnica Divača-Koper
železnica Črni Kal-Koper

Raziskovalna področja
Geologija, fizična geografija P005
Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470