Skip to main content

Izvajanje opravil za varovanje okolja on ohranjanje narave -podzemni svet- pred pričetkom pripravljalnih del za gradnjo nove dvotirne proge Trst-Divača (odsek Divača-Črni Kal)

Opis

S hidrološkega in speleološkega vidika gradita ozemlje trase nove dvotirne proge Trst-Divača med Divačo in Črnim Kalom dva tipa kamnin, ki določata razvoj in tip površja: karbonatne kamnine (kraški relief: podzemni tok vode, razvite jame in brezna) ter nekarbonarne kamnine-fliš (fluvio-denudacijski relief: površinski vodni tok, zelo redko podzemni, jame in brezna so zelo redka). Študija proučuje vpliv na kraški nadzemni in podzemni relief na karbonatnih kamninah, in sicer na površinske ter podzemne vodne tokove in podzemne jame. V kolikor so jame ponornega značaja (ponorne jame) in bi bil možen tudi gorvoden vpliv, je bilo v obravnavo vzeto tudi gorvodno hidrološko zaledje vodotokov, ki jame napajajo. Kjer je možen dolvodni posredni vpliv, so bile raziskane tudi dolvodno ležeče jame. Pri tem je bil ločen neposreden in posreden vpliv na kraške elemente pokrajine ter na skupno vplivno območje.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
Kras
gradnja
železnica
Divača-Trst
Divača-Črni Kal

Raziskovalna področja
Geologija, fizična geografija P005
Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470